Otkup meda

DOO BioDVIG osnovano je sa ciljem da poizvodi, preradjuje i plasira pčelinje proizvode visokog kvaliteta. U čitav vek dugoj, porodičnoj, tradiciji osnivača u pčelarenju i petnaest godina dugoj poslovnoj praksi, osvajane su i usvajane savremene metode postupanja u proizvodnji i preradi pčelinjih proizvoda. Danas, kompanija predstavlja jednog od najznačajnihih preradjivača i distributera meda u državi i time jednog od najznačajnijih otkupljivača istog.

Prerada meda odvija se prema najvišim standardima u proizvodnji hrane. Tok proizvodnje osmišljen je i uskladjen sa HACCP sistemom tj. OPŠTIM PRINCIPIMA HIGIJENE HRANE – Codex Alimentarius, obaveznih po važećem Zakonu o bezbednosti hrane, čime su izbegnute opasnosti po krajnjeg korisnika od bilo kojeg vida kontaminacije meda.

Deo proizvodnog ciklusa u preradi meda odnosi se na adekvatno organizovan otkup meda, koji se sprovodi u tri osnovne faze:

 • • DISTRIBUCIJA AMBALAŽE – U periodu pre sezone medobranja vrši se distribucija ambalaže pčelarima. Ambalaža podrazumeva metalnu burad zapremine 200l, unutrašnjosti obložene slojem specijalnog laka, proverenog i odobrenog  za upotrebu u prehrembenoj industriji.
  Planom distribucije amabalaže “BioDVIG” definiše termine i destinacije podele buradi, a o istom se pčelari obaveštavaju, najkasnije do 31.III u godini, putem ove internet stranice, časopisa Pčelar i telefonskim kontaktima sa pčelarima.
 • • UZORKOVANJE I ANALIZIRANJE MEDA – Procedura provere kvaliteta meda osmišljena je tako da se postupkom kontrole obuhvati provera sirovog i preradjenog meda po svim parametrima propisanim važečim pravilnicima i prema zahtevima zakondavstava zemalja uvoznica meda i specijalnim zahtevima kupaca. Kontrolu kvaliteta sprovodi tim za kontrolu kroz sledeće podfaze postupka:
  1. Uzorkovanje meda na terenu – Po prikupljanju ponuda za otkup meda i uskladjivanju plana uzorkovanja sa terminima i destinacijama uzorkovanja, pristupa se uzorkovanju meda. Uzorkovanje se vrši u skladišnim prostorijama, kod pčelara, i to za svaku vrstu meda posebno, a u slučaju višepašnog medobranja, i po pojedinim mednim pašama za istu vrstu meda. Pri uzorkovanju sačinjava se zapisnik o uzorkovanju, dodeljuje kontrolni broj uzorka, ambalaža plombira i dogovaraju termini daljeg postupanja.
  2. Prijemna analiza – Preventivna prijemna analiza vrši se na prikupljenim uzorcima, a podrazumeva proveru na prisustvo rezidua antibiotika i sulfonamida, proveru prisustva i strukturu šećera u medu i kvalitet (procenat vode, HMF, boja, polenska analiza, aktivnost djastaze). Parametri koji se kontrolišu i  propisani limiti  definisani su pravilnicima o kvalitetu meda i ostalim aktima koji se tiču bezbednosti hrane životinjskog porekla. Po prispeću meda u proizvodni objekat ponavlja se kontrola na prijemu (antibiotici i sulfonamidi, brzim SNAP metodama i labaratorijskim ispitivanjima).
  3. Završna kontrola – Prema planu završnog kontrolisanja proizvoda, vrši se provera kvaliteta meda prema Pravilniku o uslovima higijene hrane i Vodiču za primenu mikrobioloških kriterijumima za hranu, Ministarsta poljoprivrede, trgovine šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
 • • OTKUP – U završnoj fazi posupka vrši se otkup meda na adresi pčelara. Otkup meda se vrši na osnovu mesečnog plana otkupa. Tačan termin preuzimanja meda definiše se najkasnije tri dana pre dolaska. Med se pri preuzimanju premerava, sačinjinjava se zapisnik o pruzimanju, izdaje priznanica o otkupu, proverava dokumentacija (dole pobrojana) poljoprivrednog gazdinstva proizvodjača i potpisuje ugovor o regulisanju odnosa izmedju pčelara i otkupljivača.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

– Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti pčela
– Rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva
– Potvrda o aktivnom statusu gazdinstva
– Lična karta nosica poljoprivrednog gazdinstva
– Kartica bankovnog računa poljoprivrednog gazdinsta

Pčelar je u obavezi da orginale priloži na uvid i načini kopije pobrojanih dokumeta koje predaje prilikom preuzimanja meda ili iste pošalje putem faksa, pošte, e-maila ili forme za prijavu meda za otkup.